Hållbarhet Statistik och fakta

Hållbarhetsstatistik - Fakta och siffror om miljön

Hållbarhet är en viktig fråga för individer, organisationer och regeringar runt om i världen. Det handlar om att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer för att se till att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. Här är några viktiga hållbarhetsstatistikuppgifter att ta hänsyn till:

Miljöstatistik

 • Den mänskligt orsakade uppvärmningen nådde 2017 cirka 1 °C (sannolikt mellan 0,8 °C och 1,2 °C) över förindustriella nivåer och ökar med 0,2 °C (sannolikt mellan 0,1 °C och 0,3 °C) per decennium (hög konfidens) (IPCC). Denna uppvärmning orsakas främst av ökningen av växthusgaser i atmosfären, såsom koldioxid (CO2) och metan.
 • Förbränning av fossila bränslen, som kol, olja och naturgas, är den största källan till koldioxidutsläpp. Transport, elektricitet, energianvändning inom industrin och energianvändning i byggnader är de största bidragsgivarna till dessa utsläpp.
 • Avskogning och förändrad markanvändning är viktiga orsaker till förlust av biologisk mångfald och bidrar till klimatförändringarna. Dessa verksamheter har också negativa konsekvenser för lokalsamhällen, som ofta är beroende av skogen för sin försörjning.
 • Vattenbrist är ett växande problem, och uppskattningsvis 4 miljarder människor upplever allvarlig vattenbrist minst en månad per år. Klimatförändringar, befolkningstillväxt och överkonsumtion av vatten är viktiga orsaker till detta problem.
 • Världens befolkning förväntas nå 9,7 miljarder år 2050, och efterfrågan på resurser som mat, vatten och energi kommer att öka i motsvarande grad.
 • Produktionen av animaliska livsmedel har en större miljöpåverkan än växtbaserade alternativ. Till exempel har produktionen av nötkött ett betydligt större koldioxidavtryck än växtbaserade proteiner som bönor och linser.
 • Djuruppfödning bidrar också i hög grad till avskogning och markförstöring, eftersom skogar ofta röjs för att skapa betesmark eller odla foder. Genom att anta en vegansk kost kan man bidra till att minska efterfrågan på dessa produkter och minimera deras negativa inverkan på miljön.
 • Vattenavtrycket från animaliska livsmedel är också generellt sett större jämfört med växtbaserade alternativ. Det krävs till exempel cirka 15 000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött, medan det bara krävs 287 liter vatten för att producera ett kilo potatis.

Socialstatistik

 • Fattigdom är ett stort globalt problem, med över 736 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen.
 • Ojämlikhet mellan könen är också en viktig fråga, där kvinnor och flickor ofta utsätts för diskriminering, (sexuellt) våld och nackdelar i olika aspekter av livet.
 • Globalt sett har 26 procent av alla kvinnor i åldrarna 15 år och äldre som någonsin varit gifta (641 miljoner) utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en make eller intim partner minst en gång under sin livstid (FN).
 • Den 1 januari 2022 var andelen kvinnor i de nationella parlamentens underhus och enkelhus 26,2 procent, vilket är en ökning från 22,4 procent 2015 (FN).

Ekonomisk statistik

 • Den globala ekonomin är starkt sammankopplad och beroende av handel, och över 95% av världens befolkning bor utanför USA.
 • Övergången till förnybara energikällor som sol- och vindkraft är en viktig aspekt av hållbarhet, eftersom den kan bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och mildra energiproduktionens negativa miljöeffekter.
 • Övergången till ren energi väntas generera 10,3 miljoner nya nettojobb globalt fram till 2030.

Sammantaget visar statistiken på hur komplex hållbarhet är och att det behövs en helhetsstrategi för att hantera ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Genom att ta hänsyn till denna statistik och vidta åtgärder för att stödja hållbarhetsarbetet kan enskilda personer och organisationer bidra till en mer rättvis och hållbar framtid.

Källor

IPCC, EPA.gov, Vår värld i dataUnicef, Vår värld i dataFN, Nature.com, FN, Census.gov, FN, FN, Världsekonomiskt forum