Bæredygtighed Statistik og fakta

Bæredygtighedsstatistik - Fakta og tal om miljø

Bæredygtighed er et vigtigt emne for enkeltpersoner, organisationer og regeringer i hele verden. Det indebærer en afbalancering af økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer for at sikre, at de nuværende behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov i fare. Her er nogle vigtige statistikker om bæredygtighed, som du bør overveje:

Miljøstatistik

 • Den menneskeskabte opvarmning nåede ca. 1 °C (sandsynligvis mellem 0,8 °C og 1,2 °C) over det førindustrielle niveau i 2017 og stiger med 0,2 °C (sandsynligvis mellem 0,1 °C og 0,3 °C) pr. årti (høj konfidens) (IPCC). Denne opvarmning skyldes primært stigningen i drivhusgasser i atmosfæren, såsom kuldioxid (CO2) og metan.
 • Afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas er den vigtigste kilde til CO2-emissioner. Transport, elektricitet, energiforbrug i industrien og energiforbrug i bygninger er de største bidragydere til disse emissioner.
 • Skovrydning og ændringer i arealanvendelsen er vigtige årsager til tab af biodiversitet og bidrager til klimaændringerne. Disse aktiviteter har også negative konsekvenser for lokalsamfundene, som ofte er afhængige af skovene som levebrød.
 • Vandknaphed er et voksende problem, og det anslås, at 4 milliarder mennesker oplever alvorlig vandknaphed mindst en måned om året. Klimaændringer, befolkningstilvækst og overforbrug af vand er de vigtigste årsager til dette problem.
 • Verdens befolkning forventes at nå op på 9,7 milliarder mennesker i 2050, og efterspørgslen efter ressourcer som mad, vand og energi vil stige tilsvarende.
 • Produktionen af animalske fødevarer har en større indvirkning på miljøet end plantebaserede alternativer. F.eks. har produktionen af oksekød et betydeligt større CO2-fodaftryk end plantebaserede proteiner som f.eks. bønner og linser.
 • Husdyrbrug bidrager også i høj grad til skovrydning og jordforringelse, da skove ofte ryddes for at skabe græsningsarealer eller dyrke foder. Ved at indføre en vegansk kost kan man være med til at reducere efterspørgslen efter disse produkter og minimere deres negative indvirkning på miljøet.
 • Vandfodaftrykket fra animalske fødevarer er også generelt større end fra plantebaserede alternativer. Det kræver f.eks. ca. 15.000 liter vand at producere et kg oksekød, mens det kun kræver 287 liter vand at producere et kg kartofler.

Socialstatistik

 • Fattigdom er et stort globalt problem med over 736 millioner mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen.
 • Ulighed mellem kønnene er også et vigtigt spørgsmål, idet kvinder og piger ofte udsættes for diskrimination, (seksuel) vold og ulemper i forskellige aspekter af livet.
 • Globalt set har 26 % af alle kvinder i alderen 15 år og derover, der nogensinde har haft et par (641 millioner), været udsat for fysisk og/eller seksuel vold af en mand eller en intim partner mindst én gang i deres liv (FN).
 • Pr. 1. januar 2022 var den globale andel af kvinder i de nationale parlamenters under- og enekammerer på 26,2 procent, hvilket er en stigning fra 22,4 procent i 2015 (FN).

Økonomisk statistik

 • Den globale økonomi er i høj grad forbundet og afhængig af handel, og over 95% af verdens befolkning bor uden for USA.
 • Overgangen til vedvarende energikilder som sol- og vindenergi er et vigtigt aspekt af bæredygtighed, da det kan bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og afbøde de negative miljøpåvirkninger fra energiproduktionen.
 • Overgangen til ren energi forventes at skabe 10,3 millioner nye nettobeskæftigelser på verdensplan inden 2030.

Samlet set understreger disse statistikker kompleksiteten af bæredygtighed og behovet for en holistisk tilgang til at løse økonomiske, sociale og miljømæssige problemer. Ved at tage disse statistikker i betragtning og gøre en indsats for at støtte bæredygtighedsindsatsen kan enkeltpersoner og organisationer bidrage til en mere retfærdig og bæredygtig fremtid.

Kilder

IPCC, EPA.gov, Vores verden i dataUnicef, Vores verden i dataFN, Nature.com, FN, Census.gov, FN, FN, Verdensøkonomisk Forum